• اطلاعات شخصی

 • لطفاً یک مقدار بین ۱ و ۱۰۰ را وارد نمایید .
 • به طور مثال : ایران، تهران
 • مثال : name@gmail.com
 • اطلاعات درمانی

 • با استفاده از شماره های روی عکس بدن انسال بگویید در کدام قسمت(ها) احساس درد می کنید
 • لطفا با توضیحات کامل علت مشاوره و مدت زمان درد را بنویسید
 • لطفا نظر ایشان را در این زمینه بنویسید
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.
  برای مشاوره و تشخیص بهتر لطفا از عکس های خود جلوی چراغ و یا نور روشن عکس بگیرید و ارسال کنید