برنامه خانواده یک از شبکه یک با حضور دکتر مسعود سرخابی درباره دیسک کمر و درد سیاتیک ویدویی که اجباره همه ببینیم و به اعضای خانواده منتقل کنیم.