بیمار ۲۰ ساله و درمان غیرجراحی آن توسط دکتر مسعود سرخابی

کیست گانگلیون که در مچ دست بر اثر ضربه و صدمه های مکرر ایجاد میشود در تمام موارد نیاز به جراحی ندارد. این کیست خوش خیم است و از آب مفصل تغذیه میکند.