بیمار ۲۵ ساله با شکستگی ران که سال های پیش، بیش از ۱۰ بار جراحی ناموفق داشته و بعلت درد و عدم جوشخوردگی وکوتاهی اندام مراجعه کرده است.