آرتروز مفصل لگن فقط در آدمهای مسن ایجاد نمیشود بلکه بدلیل مصرف داروهای متفاوت،عفونت و صدمه های مکرر میتواند ایجاد شود.

بیمار ۳۰ ساله با آرتروز دوطرفه لگن قبل و بعد از عمل را میبینید.