آرتروز دوطرفه زانو در صورتی که شرایط بیمار قابل قبول باشد، هر دو زانو در یک مرحله یا تکی در دو مرحله انجام می شود.

به ترتیب زمان مراجعه این بیمار، ۳ هفته بعد از عمل و ۳ ماه بعد از عمل مشخص شده است.