بیمار ۵۴ ساله با آرتروز شدید مفصل لگن که درمانهای فیزیوتراپی و جراحی برای خون رسانی (Core Decompression) در مرکز دیگری انجام داده و سالهاست متحمل درد زیادی بوده است.