جراحی بیمار ۲۳ ساله با هالوکس والگوس شدید (Hallux Valgus)