درمان بیمار دارای کمردرد شدید بوسیله جراحی بسته لگن

کمردرد شدید 

بیمار ۵۴ ساله با آرتروز شدید مفصل لگن که درمانهای فیزیوتراپی و جراحی برای خون رسانی(cor decompression) در مرکز دیگری انجام داده و سالهاست متحمل درد زیادی بوده است.

آرتروز شدید 

بیمار ۶۲ ساله با ۲۰ سال آزار و درد شدید کمر و درد سیاتیک که درمانهای متفاوتی را در طول این مدت انجام داده،برای جراحی کمر مراجعه کرده است

بعد از بررسی رادیوگرافی و معاینه بیمار تشخیص داده شد دیسک های بیمار نیاز به جراحی ندارند و بعد از درمان اولیه بدون نیاز به اپیدورال و جراحی، بیمار ۵ دقیقه بعد شگفت زده شده است.

در کمردرد و تغییرات در دیسک و مهره های ستون فقرات همیشه منشا درد از خود ستون فقرات نمیباشد.
لذا نیاز به بررسی دقیق برای یک درمان موفقیت آمیز الزامی است.

درد سیاتیک 
بیمار ۲۵ ساله با شکستگی ران که ساله ی پیش بیش از ۱۰ بار جراحی ناموفق داشته بعلت درد و عدم جوش خوردگی وکوتاهی اندام مراجعه کرده .

شکستگی ران 

آقای ۶٨ ساله با سالیان سال درد شدید و محدودیت حرکتی همراه با آرتروز دو طرف زانو که تحت عمل جراحی تعویض مفصل دو طرفه زانو در یک روز صورت گرفته است

تعویض مفصل دو طرفه 

برنامه خانواده یک درباره دیسک کمر و درد سیاتیک :ویدویی که اجباره همه ببینیم و به اعضای خانواده منتقل کنیم


قبل از درمان


درمان غیر جراحی درد مزمن کمر و زانوبعد از درمان


اهمیت ورزش در درمان درد کمر و زانو